Forpro
Contact us: 533 387 888 (Customer service hours: 10am - 4pm)

Regulamin konkursu - Wygraj Nike Dunk

Model konkursowy dostępny wyłącznie w rozmiarach: 37.5, 38, 38.5, 39, 40

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu, odbywającego się w dniach od 02.02.2022 r. do 08.02.2022 r.
2. Przystąpienie do Konkursu poprzez skomentowanie zdjęcia konkursowego w sposób określony w zasadach Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody.  
4. Organizatorem Konkursu jest firma JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1/033/034, 02-797 Warszawa. 
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram. 
6. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
1) Czas trwania Konkursu – okres wskazany w § 3 ust. 2 
2) Konkurs – „Wygraj Nike Dunk” ;
3) Organizator – podmiot wskazany w ust. 4; 
4) Nagroda – nagroda opisana w § 7;
5) Zwycięzca – zwycięzca Konkursu wybrany przez Jury według zasad określonych w Regulaminie;
6) Regulamin – niniejszy regulamin; 
7) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.forpro.pl

§ 2 Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być: 

 1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie
  i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

które nie są pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora;

 

§ 3 Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. 1. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest na pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.
  2. Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 02.02.2022 r. do 08.02.2022 r.
  3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po jego zakończeniu na portalu społecznościowym Instagram Organizatora.
  4. Organizator skontaktuje się w wiadomości prywatnej z Laureatem, za pośrednictwem portalu Instagram.
  5. Odbiór Nagrody jest możliwy po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym z Organizatorem.
  6. Wysyłka Nagrody jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu jej z Organizatorem.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania przyczyn. 
 

§ 4 Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi zaobserwować profil Organizatora na Instagramie, skomentować post konkursowy oznaczając 3 osoby, podając rozmiar swojego buta (skala europejska) oraz odpowiadając na pytanie konkursowe: Z jaką dowolną marką, Twoim zdaniem, Nike powinno zrobić kolaborację na modelu Nike Dunk i dlaczego?"
2. Uczestnik może zamieścić dowolną komentarzy jednak w Konkursie brany pod uwagę zostanie tylko jeden, najlepszy spośród nich.
3. Opublikowany komentarz musi być widoczny przez cały okres trwania Konkursu
 

§ 5 Komisja Konkursowa

1. Uczestnik, który zdaniem Komisji Konkursowej odpowiedział najlepiej na pytanie konkursowe otrzyma Nagrodę.
2. Komisja Konkursowa wyłania Zwycięzcę Konkursu kierując się przede wszystkim stopniem pomysłowości, kreatywności i unikatowości Uczestników oraz działa zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu

§ 6 Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu

1. Komisja Konkursowa wybiera jednego Zwycięzcę, którego komentarz w ocenie Komisji Konkursowej okazał się być najciekawszy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody i niewyłonienia Zwycięzcy, jeżeli żaden z Uczestników nie spełni kryteriów przyjętych w Regulaminie.
3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w §9.
 

§ 7 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata, o którym mowa w § 6 ust.1 jest:
a) jedna para obuwia „Nike Dunk Low Czarny DD1503-101” w rozmiarze wybranym przez Zwycięzcę. 
2. Dostępne rozmiary butów przeznaczone na Konkurs to 37.5, 38, 38.5, 39, 40 w skali europejskiej.
3. Nagroda opisana w § 7 ust. 1 nie podlega rabatowaniu.
4. Nagroda opisana w § 7 ust. 1 nie podlega zwrotowi, wymianie na inny produkt ani reklamacji.
5. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej.
6. W przypadku gdy rozmiar wskazany przez Zwycięzcę okaże się być niedostępny, Organizator poinformuje Zwycięzcę o możliwości wykorzystania nagrody w inny, ustalony przez siebie sposób.
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator przyzna każdemu laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11% wartości otrzymanej przez laureata nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie 2 pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Organizator pobierze od laureata ustaloną wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody opisanej w § 7 ust. 1.
 

§ 8 Dane Osobowe

1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1/033/034, 02-797 Warszawa  (dalej zwana „Administratorem”).  
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, a w przypadku konieczności wysłania Nagrody także adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.  
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane w przypadku wysłania Nagrody.  
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania Nagrody w Konkursie.  
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail ido@forpro.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.  
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.  
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.  
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.  
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 
 

§ 9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w § 1 ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”). 
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. 
3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 3. 
4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora. 
5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 
6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni. 
6. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.