Forpro

Regulamin konkursu - Dzień Mamy i Dziecka

I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu ” Dzień Mamy i Dziecka w For Pro” zwanym dalej „Konkursem”, jest firma JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1/033/034, 02-797 Warszawa, dalej jako „Organizator”.
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, dalej jako "Regulamin".
3. Konkurs zrealizowany zostanie na Instagramie Organizatora, gdzie do wygrania jest nagroda w postaci Voucheru o wartości 500 zł brutto na zakupy produktów z kategorii Kobieta oraz Dziecko.
4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 20 maja 2022 roku do dnia 1 czerwca 2022 roku. 
5. Przystąpienie do Konkursu poprzez skomentowanie postu konkursowego w sposób określony w zasadach Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu. 
6. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody.

II. Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które mają polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, określani dalej jako „Uczestnicy”, z wyłączeniem osób wskazanych w punkcie II.3.
2. Uczestnik promocji definiowany jest przez imię, nazwisko oraz adres email.
3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów dystrybuujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zarówno posiadający bezpośrednie stosunki handlowe z Organizatorem jak i pracownicy podmiotów pośredniczących w łańcuchu dystrybucyjnym, a także członkowie rodzin wskazanych powyżej osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i że akceptuje jego postanowienia.

III. Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.

2. Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 20.05.2022 r. do 01.06.2022 r.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po jego zakończeniu na portalu społecznościowym Instagram Organizatora.

4. Organizator skontaktuje się w wiadomości prywatnej z Laureatem, za pośrednictwem portalu Instagram.

5. Odbiór Nagrody jest możliwy po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym z Organizatorem.

6. Wysyłka Nagrody jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu jej z Organizatorem.

IV. Udział w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi zaobserwować profil Organizatora na Instagramie oraz skomentować post konkursowy odpowiadając na pytanie konkursowe: „Jaki dzień w roli mamy lub jako dziecko wspominasz najlepiej i dlaczego?"

2. Uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy jednak w Konkursie brany pod uwagę zostanie tylko jeden, najlepszy spośród nich.

3. Opublikowany komentarz musi być widoczny przez cały okres trwania Konkursu

V. Komisja Konkursowa i Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu

1. Uczestnik, który zdaniem Komisji Konkursowej odpowiedział najlepiej na pytanie konkursowe otrzyma Nagrodę.

2. Komisja Konkursowa wyłania Zwycięzcę Konkursu kierując się przede wszystkim stopniem pomysłowości, kreatywności i unikatowości Uczestników oraz działa zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

3. Komisja Konkursowa wybiera jednego Zwycięzcę, którego komentarz w ocenie Komisji Konkursowej okazał się być najciekawszy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody i niewyłonienia Zwycięzcy, jeżeli żaden z Uczestników nie spełni kryteriów przyjętych w Regulaminie.

5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji.

VI. Nagroda w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest:

a) Voucher na zakupy w sklepie For Pro o wartości 500 zł brutto. Voucher obowiązuje na produkty z kategorii Kobieta oraz Dziecko.

2. Nagroda opisana w § 6 ust. 1 nie podlega rabatowaniu.

3. Nagroda opisana w § 6 ust. 1 musi zostać zrealizowana przy jednym zakupie

4. Nagroda opisana w § 6 ust. 1 nie podlega zwrotowi, wymianie na inny produkt ani reklamacji.

5. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody opisanej w § 6 ust. 1.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1/033/034, 02-797 Warszawa  (dalej zwana „Administratorem”).  

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, a w przypadku konieczności wysłania Nagrody także adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.  

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane w przypadku wysłania Nagrody.  

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania Nagrody w Konkursie. 

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail ido@forpro.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.  

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.  

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.  

9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

VIII. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. 

3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 2. 

4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora. 

5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 

6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora

IX. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni. 

6. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.