Forpro

Regulamin akcji rabatowej "Wymień stare buty sportowe na nowe marki adidas"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Akcji odbywającej się w dniach od 24.09.2021r. do 8.10.2021r.
2. Przystąpienie do Akcji poprzez spełnienie warunków opisanych w § 5, oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Akcji. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania rabatu.  
4. Organizatorem Akcji jest firma JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. 
5. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
1) Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 3 ust. 2 
2) Akcja – „Wymień stare buty sportowe na nowe biegowe marki adidas" ;
3) Organizator – podmiot wskazany w § 4;
4) Sklep – ForPro Pop-up Store, Wilanów ul. Klimczaka 1;
5) Regulamin – niniejszy regulamin; 
6) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.forpro.pl

§ 2 Uczestnicy Akcji

1. Uczestnikami Akcji mogą być:  
a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w Akcji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, które nie są pracownikiem Organizatora; 
 

§ 3 Miejsce i czas trwania Akcji

1. Akcja jest przeprowadzana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzona jest wyłącznie w Sklepie Organizatora – ForPro Pop-up Store (ul. Klimczaka 1, Warszawa, Wilanów).
2. Akcja obowiązuje w dniach od 24.09.2021r. do 08.10.2021r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji bez podania przyczyn.
 

§ 4 Organizator

Organizatorem Akcji jest firma: JB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 lok. 033/034 w Warszawie (02-797) posiadająca NIP 9522128436 oraz REGON 147112334.
 

§ 5 Zasady przeprowadzania akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik zobowiązany jest założyć w Sklepie konto klienta oraz przynieść do Sklepu sportowe buty dowolnej marki w celu otrzymania rabatu na zakup nowych biegowych butów adidas.
2. Buty, które Uczestnik przynosi do Sklepu powinny być wyczyszczone oraz umieszczone 
w opakowaniu dowolnego rodzaju.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia od Uczestnika obuwia, które nie spełnia warunków opisanych w ust. 2.
4. Uczestnik, którzy przyniósł buty spełniające wymogi opisane w ust. 2 uprawniony jest do otrzymania rabatu w wysokości 35% od ceny detalicznej. Uczestnik może wykorzystać rabat wyłącznie na zakup jednej pary nowych butów adidas i obowiązuje w dniu, w którym przyniósł on buty do Sklepu.
5. Rabat o którym mowa w ust. 4. nie łączy się z rabatem przypisanym do konta klienta oraz innymi promocjami obowiązującymi w tym samym okresie

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora lub drogą elektroniczną na adres klimczaka@forpro.pl.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. 
3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Akcji są przyjmowane w okresie trwania Akcji oraz 
w ciągu 7 dni od jej zakończenia.
4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora. 
5. Organizator rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
7. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji jest dostępny w Serwisie oraz w Sklepie w godzinach jego otwarcia przez cały okres trwania Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji. 
3. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni. 
6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.